Pusat Latihan Industri & Alumni (ITAC)

ITAC logo

“Alumni Seimbang Menjana Kesarjanaan”

-

Company Name

  • VISI
  • MISI
  • OBJEKTIF


Merealisasikan perkhidmatan Latihan Industri dan ikatan Alumni berlandaskan etika profesional dalam membentuk keseimbangan diri mahasiswa daripada aspek kebolehpasaran graduan dalam dunia realiti bagi melahirkan mahasiswa Syumul, Taqwa, Dinamik selaras dengan teras Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs).

 


Mendedahkan para pelajar kepada dunia pekerjaan yang sebenar dan seterusnya mempraktikkan pengetahuan yang dipelajari dalam bilik kuliah yang berbentuk teori kepada amalan sebenar. Latihan Industri mampu meningkatkan kemahiran diri pelajar terutamanya dalam aspek kemahiran berkomunikasi, kemahiran pengurusan serta kemahiran yang berkaitan dengan bidang profesion masing-masing di samping melahirkan graduan-graduan yang mampu berdaya saing.

 

 

  • Pusat Latihan Industri & Alumni (ITAC) menyediakan peluang kepada pelajar untuk memahami tanggungjawab sebenar dalam alam pekerjaan dan mendapat pengalaman secara praktikal yang bersesuaian dengan bidang masing-masing.

  • Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran akademik dalam dunia pekerjaan yang sebenar, menghayati budaya etika professional serta meningkatkan kemahiran komunikasi.

  • Dapat mengembangkan kemahiran insaniah yang bersesuaian dengan persekitaran pekerjaan dan berupaya menilai kebolehan dalam kerjaya, berpengetahuan dan lebih berkeyakinan diri.

  • Meningkatkan kebolehpasaran pelajar supaya lebih berdaya saing, menyemai, memupuk serta membangunkan ciri-ciri keusahawanan dan berpeluang untuk mendapat kenalan dan jaringan industri secara professional.

  • Dapat menyelaras aktiviti Alumni dan bekerjasama rapat dengan Bahagian Ehwal Pelajar dan Pusat Pengajian Akademik.

  • Mengeratkan kerjasama Alumni dalam pelbagai bidang melalui sumbangan idea dan kepakaran serta pelaksanaan program pembangunan profesionalisme.

1

Penyelarasan Kursus Latihan Industri bagi pelajar semester akhir Diploma/Ijazah Sarjana Muda ke organisasi / industri luar.

2

Hebahan peluang pekerjaan dan kebolehpasaran pelajar alumni.

3

Penyelarasan aktiviti alumni melalui Persatuan Alumni KUIPs.

4

Perundingan dan aktiviti pembangunan profesionalisme dalam kalangan alumni.

5

Pengemaskinian Data Kajian Pengesanan Graduan (Tracer Study) kepada Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPT) melalui Anjung IPT.

Hubungi Kami