Pusat Pengajian Umum & Ko-Kurikulum (GeSCCC)

 • VISI
 • MISI
 • DASAR KUALITI

Mempersediakan graduan yang berdaya saing diperingkat global dengan keperibadian yang Syumul, Dinamik dan Bertaqwa.


Muncul sebagai pusat kecemerlangan yang unggul dalam membentuk insan bermodal intelektual dan berkemahiran insaniah yang bersesuaian dengan kehendak pasaran kerja semasa.


Pusat Pengajian Umum & Ko- Kurikulum (GeSCCC) komited dalam mematuhi pelan strategik pengajian tinggi negara seiring dengan visi, misi dan objektif kualiti Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs) bagi melahirkan pelajar yang cemerlang dan holistik untuk memenuhi kehendak pasaran semasa. GeSCCC turut komited untuk memastikan kehendak pelanggan dicapai melalui semakan objektif kualiti pusat secara berkala bagi memastikan dasar kualiti pusat yang dipraktikan oleh GeSCCC adalah berkesan.

A

Memastikan 80% pelajar yang mendaftar kursus-kursus Pengajian Umum mencapai sekurang-kurangnya 3.0 pada setiap semester.

B

Mensasarkan 80% pelajar yang mendaftar Ko- Kurikulum Berkredit mendapat gred A pada setiap semester pengajian.

C

Memastikan sekurang- kurangnya 90% pelajar berjaya menamatkan elemen-elemen 7 Pillars sebelum 2 semester tahun sebenar bergraduat.

D

Melaksanakan pemurnian dan penilaian silibus bagi semua kursus sekurang-kurangnya 2 tahun sekali.

E

Memastikan 80% pelajar antarabangsa berjaya melepasi tahap kompetensi Bahasa Melayu dengan mencapai sekurang-kurangnya 3.0

male teacher

Matapelajaran Umum (MPU)

7 pillars

7 Pillars Of KUIPs

badminton

Ko- Kurikulum Berkredit

 ASASI

Pelajar asasi diwajibkan untuk mengambil SEMUA kursus Mata Pelajaran Umum (MPU) seperti yang telah ditetapkan.


DIPLOMA

Semua pelajar diploma diwajibkan untuk mengambil SEMUA kursus Mata Pelajaran Umum (MPU) seperti yang telah ditetapkan kecuali Bahasa Kebangsaan A (hanya untuk pelajar tempatan yang tidak kredit Bahasa Melayu SPM sahaja)

 

IJAZAH SARJANA MUDA

Semua pelajar diploma diwajibkan untuk mengambil SEMUA kursus Mata Pelajaran Umum (MPU) seperti yang telah ditetapkan kecuali Bahasa Kebangsaan A (hanya untuk pelajar tempatan yang tidak kredit Bahasa Melayu SPM sahaja).


Ko- Kurikulum Berkredit bertujuan untuk melahirkan modal insan yang cakna kepada perkembangan semasa, prihatin terhadap perubahan pada teknologi dan latar masyarakat serta menerapkan sifat profesionalisme yang mempunyai sikap positif, berfikiran kreatif, kritis dan inovatif dalam menyelesaikan masalah di samping mengamalkan etika dan nilai murni untuk kesejahteraan sejagat. Ko- Kurikulum dibahagikan kepada DUA (2) bidang teras utama iaitu: • KHIDMAT MASYARAKAT (IJAZAH)

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang pengenalan khidmat masyarakat, penubuhan jawatankuasa pelaksana khidmat masyarakat, penyediaan kertas kerja, mesyuarat dengan agensi, kaedah berkomunikasi dengan masyarakat, simulasi program, pelaksanaan program, penyediaan dan pembentangan laporan program.

 • KHIDMAT KOMUNITI (DIPLOMA)

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang pengenalan khidmat masyarakat, penubuhan jawatankuasa pelaksana khidmat masyarakat, penyediaan kertas kerja, mesyuarat dengan agensi, kaedah berkomunikasi dengan masyarakat, simulasi program, pelaksanaan program, penyediaan dan pembentangan laporan program.

7 Pillars of KUIPs merupakan elemen nilai tambah dalaman yang diwujudkan oleh KUIPs dalam memberi satu kelainan dan kelebihan kepada graduan KUIPs. Persaingan yang hebat dan kompetatif pada hari ini menyebabkan graduan terpaksa bersaing untuk mendapatkan pekerjaan setelah menamatkan pengajian masing-masing. Hal ini merupakan satu cabaran yang sangat hebat. Antara elemen yang menjadi pilihan KUI Ps untuk dipakejkan dalam 7 Pillars of KUIPs ini adalah seperti berikut:

7 Pillars of KUIPs

Ketujuh-tujuh elemen di atas ini diharap bukan sahaja mampu menjadi satu nilai tambah kepada kebolehpasaran graduan malah lebih daripada itu kerana ia merupakan pakej lengkap seorang graduan untuk berbakti di dunia juga akhirat.

TADRIB BADANI (PROPHET’S SPORT)

 • Mendedahkan pelajar kepada sukan-sukan Sunnah, iaitu sukan berkuda, berenang, dan memanah.
 • Membentuk pelajar yang aktif beriadah dan bersukan serta mementingkan gaya hidup sihat.
 • Memberi satu pengalaman, kemahiran baru sebagai nilai tambah dalam diri pelajar.
 • Melahirkan atlet dari peringkat KUIPs hingga ke peringkat tertinggi dalam bidang sukan Sunnah.
 • Menggalakkan pelajar untuk terlibat dalam aktiviti sukan bagi mengisi masa terluang dengan kegiatan yang berfaedah.


AL- ZAI AL- KHAS (UNIFORMED BODIES)

 • Al- Zai Al- Khas ialah badan beruniform, iaitu terbahagi kepada Wataniah, KOR SISPA, Taekwondo dan Silat.
 • Ia bertujuan untuk membentuk disiplin pelajar disamping dapat membina kekuatan jati diri dalam setiap individu.
 • Sebagai salah satu kegiatan dan aktiviti badan beruniform pelajar di KUIPs.
 • Memberi peluang kepada pelajar untuk berjasa dan berbakti kepada negara.
 • Memupuk semangat kerja berpasukan dan kerjasama didalam apa jua situasi dan keadaan.


MAHARAT TIJARIYAH (ENTREPRENUERSHIP)

 • Melahirkan graduan holistik, berciri keusahawanan dan seimbang
 • Memperkasa daya tahan dan meningkatkan ciri keusahawanan bagi meneroka peluang-peluang baharu
 • Memberi pendedahan dan melengkapkan pelajar dengan ilmu keusahawanan.
 • Melatih pelajar agar dapat berdikari serta mampu menjadi seorang usahawan apabila tamat pengajian.
 • Memberi tunjuk ajar serta pendedahan kepada skim-skim bantuan perniagaan yang disediakan oleh kerajaan dan agensi terlibat.
 • Menjadikan keusahawanan sebagai salah satu pilihan utama graduan untuk membina kerjaya.


TADRIB BADANI (LIFE LEARNING SKILL)

 • Tadrib Badani boleh dipecahkan kepada tiga, iaitu kursus jahitan, kursus masakan, dan kursus pembaikan pendingin hawa.
 • Membolehkan graduan terus bersaing dalam pasaran pekerjaan.
 • Membentuk kemahiran tertentu yang bersesuaian dengan keperluan semasa dalam pasaran pekerjaan.
 • Melahirkan pekerja berkemahiran, serta mampu mencipta pekerjaan sendiri berbekalkan kemahiran yang diperoleh.


TADRIB KHATABAH (PUBLIC SPEAKING)

 • Membentuk dan pemantapan kendiri secara holistik daripada aspek ketahanan fizikal, mental, tingkah laku, sahsiah, dan kerohanian didalam diri mahasiswa/i.
 • Memperkasa jati diri dan semangat berpasukan serta semangat patriotisme di kalangan mahasiswa.
 • Melatih mahasiswa/i mentadbir dan mengurus serta memimpin sesebuah organisasi.
 • Melahirkan graduan yang dapat menguasai komunikasi secara berkesan, berkeyakinan tinggi, kepercayaan yang tinggi dalam diri, berkemahiran dan berpotensi dalam mengawal sesuatu majlis dengan lancar dan efisyen.
 • Melahirkan kebolehpasaran graduan yang tinggi yang bertepatan


TADRIB DA’AWI (HUMAN CAPITAL)

 • Tadrib Da’awi dipecahkan kepada tiga, iaitu pengurusan jenazah, penyembelihan, dan waqaf.
 • Memperlengkapkan mahasiswa dengan ilmu dan pengetahuan dalam hal ehwal pengurusan jenazah dan sembelihan haiwan ternak
 • Membentuk keberanian dan menghilangkan perspektif negatif terhadap pengurusan jenazah.
 • Untuk berbakti kepada ibu bapa, keluarga dan masyarakat.
 • Menginsafi diri dengan mengingat kepada kematian dan sentiasa bersyukur di atas nikmat kehidupan di atas muka bumi.


HIFZ AL- QURAN (AL- QURAN MEMORIZING)

 • Pillars Hifz Al-Quran mempunyai empat surah, iaitu surah Al- Mulk, surah Al- Insan, Surah Luqman, dan Surah As Sajdah.
 • Ia membantu pelajar untuk mempersiapkan diri menjadi seorang pelajar yang seimbang ilmu duniawi dan akhirat.
 • Memastikan setiap mahasiswa/i KUIPs mampu serta boleh membaca Al-Quran.
 • Untuk tujuan mempertingkatkan bacaan dalam amalan solat seharian.
 • Menguatkan minda serta secara tidak langsung menguatkan daya ingatan untuk pembelajaran.
 • Memupuk rasa cinta dan semangat untuk mempelajari ilmu Al –Quran dan mengamalkannya.

Hubungi Kami